Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

 

24/06/2013

zus

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z 3-letniego urlopu wychowawczego, na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi. Za okres urlopu przedsiębiorca zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym, a składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa.

 Jak było wcześniej?

Do tej pory, prawo do urlopu wychowawczego miały jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osoba będąca pracownikiem etatowym może zdecydować się na sprawowanie opieki nad dzieckiem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Przez ten 3-letni okres urlopu wychowawczego to budżet państwa opłaca za taką osobę wszystkie składki ZUS. Dzięki temu, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, unika przerwy w ubezpieczeniu. Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia i ma wpływ na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury.

Zupełnie odmiennie wyglądała sytuacja osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób współpracujących przy wykonywaniu takiej działalności (np. żona przedsiębiorcy). Osoby takie, do tej pory, nie miały prawa do urlopu wychowawczego. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, osoby takie mogły jedynie zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 2 lat. Jednakże w okresie tym nie podlegały żadnym ubezpieczeniom. Nie miały więc prawa do opieki zdrowotnej, a okres urlopu nie wliczał im się do stażu pracy, co powodowało obniżenie przyszłych świadczeń emerytalnych.

 

Jak będzie teraz?

Od 1 września 2013 r. urlop wychowawczy będzie przysługiwał również osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym, jak również osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, osobom ubezpieczonym w KRUS, studentom oraz bezrobotnym. Ich prawa w tym zakresie zostaną zrównane z prawami pracowników etatowych.

Przedsiębiorcy, który zdecyduje się na sprawowanie opieki na dzieckiem, przysługiwał będzie odtąd 3-letni urlop wychowawczy. Składki ZUS za taką osobę zostaną opłacone z budżetu państwa a okres urlopu wychowawczego zostanie wliczony mu do stażu pracy.

 

Jakie składki i w jakiej wysokości?

Nowe przepisy dzielą przedsiębiorców na dwie grupy:

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które były ubezpieczone z tego tytułu przez co najmniej 6 miesięcy oraz
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub współpracujące) krócej niż 6 miesięcy.

Staż dłuższy niż 6 miesięcy

W pierwszym przypadku, przedsiębiorcy przebywającemu na urlopie wychowawczym budżet państwa pokryje składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Podstawę wymiaru składek finansowanych przez budżet państwa stanowić będzie kwota równa 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to więc ta sama podstawa, od której opłacane są minimalne składki ZUS przez aktywnych przedsiębiorców. Na dzień dzisiejszy podstawa ta wynosi 2227,80 zł. Miesięczne składki opłacane przez budżet państwa wyniosą więc odpowiednio:

- składka emerytalna 434,87 zł
- składka rentowa 178,22 zł
- składka zdrowotna 200,50 zł

 

Staż krótszy niż 6 miesięcy

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, budżet państwa sfinansuje jedynie składkę emerytalną. Podstawę wymiaru składki stanowić będzie w tym przypadku 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na dzień dzisiejszy podstawa ta wynosi 1200 zł. Składka emerytalna opłacana przez państwo wyniesie więc 234,24 zł.

Zauważmy, że osobie, która prowadziła działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, sfinansowana zostanie jedynie składka na ubezpieczenie emerytalne. Osoba taka nie będzie więc podlegała ubezpieczeniu rentowemu ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.     

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza
  Jak zwiększyć zasiłek macierzyński do 62 tys. zł ?
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

Sonda

Czy zrezygnujesz z OFE i przeniesiesz swoje pieniądze do ZUS?
 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?